معرفی تالار ملی فکر


تشکیل اتاق های فکر به منظور استفاده از توان و ظرفیت های صاحبان فکر در جهت بررسی مسائل یک حوزه اقدامی پسندیده است و می تواند موجبات اعتلای فعالیت های مربوط به آن حوزه را در یک سازمان و یا هر مجموعه بزرگ یا کوچک را به همراه داشته باشد.

بنیان فناوران و ایده پردازان ایران  با رویکردی ویژه اقدام به راه اندازی تالار ملی فکر ایران نموده است که شامل خانه های فکر  مختلف که نشان دهنده حوزه های مختلف، و اتاق های فکر مختلف در هر خانه که نشان دهنده ابعاد مختلفی است که میتواند در خصوص یک حوزه تعریف شود.  خانه های  و اتاق های فکر در هر خانه قابلیت توسعه یافتن دارند و این بدان معنی است که با تشخیص ضرورت تشکیل یک حوزه جدید به عنوان یک خانه فکر و اتاق های فکر مربوطه و یا تشکیل یک اتاق فکر جدید در یک خانه  و پیشنهاد دادن آن در قسمت پیش بینی شده در فرآیند عضویت، این امکان پس از بررسی و تائید تالار ملی فکر مورد استقبال قرار میگیرد.

نگاه عملیاتی به مقوله اتاق های فکر از ویژگی های بارز تالار ملی فکر ایران است. از ویژگی های شاخص تالار ملی فکر می تواند به موارد زیر اشاره کرد:

 • تالار ملی فکر ایران تلاشض دارد تا در یک سطح با تشکیل اتاق های فکر متفاوت در ارتباط با یک حوزه جنبه های مختلف آنرا موردتحلیل و بررسی قرار دهد و در اتاق فکر هم افزایی، اقدام به ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی بین اتاق های فکر در یک حوزه کند. همچنین در سطح دیگری با تشکیل معاونت هم افزایی در مجموعه ساختار سازمانی تالار ملی فکر بستری برای هماهنگی بین حوزه های مختلف در امور مشترک فراهم شود و تصمیمات و دستاورد های اتاق های فکر رویکرد های عملیاتی بیشتری داشته باشند.
 • هر اتاق فکر دارای یک بانک اطلاعاتی شامل جلسات، مصوبات و محتواهای ارائه شده در قسمت مربوط به خود در سایت هستند که می تواند منبع ارزشمندی برای استفاده متخصصین، علاقهمندان و مدیران باشد.
 • تالار ملی فکر بستر مناسبی برای اعضای خود است تا بر اساس رویکرد ها، محتوا و مصوبات و دستاورد های اتاق های فکر و همچنین استافده از ظرفیت های سایر اتاق های فکر صنایع به سمت تشکیل مجموعه های دانش بنیان هدایت شوند.
 • در هر حوزه بررسی فرصت ها، ظرفیت ها، موانع و راهکار ها با سه رویکرد علمی، اقتصادی-سرمایه گذاری، تجارت-بازار صورت میگیرد تا تمام عوامل مرتبط با ایجاد بهبود در یک حوزه مورد کنکاش قرار گرفته باشد.
 • جلسات اتاق های فکر بوسیله اعضای تالار ملی و مدعوین جلسه تشکیل میگردد، افراد می توانند با مراجعه به قسمت تقاضای عضویت و تکمیل فرم مربوطه درخواست خود را ثبت نموده و پس از بررسی توسط تالار ملی فکر و اطلاع رسانی به متقاضی با پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ ۶۰ هزار تومان علاوه بر بهرهمندی از تسهیلات در نظر گرفته شده ویژه اعضای تلاار ملی فکر ایران به عضویت یکی از اتاق های فکر درآمده و در جلسات ان که متعاقبا اطلاع رسانی میگردد حضور بهم رسانند.

درخواست همکاری سازمانها


 

درخواست همکاری سازمانها

 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. *
 7. *
 8. *
 9. *
 

اقدامات و دستاوردها


اقدامات و دستاوردها