فرنام لرستانی

فرنام لرستانی

دبیر کل بنیان

دکتر لاله افتخاری

دکتر لاله افتخاری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

مهندس عبدالرسول جوادی بالاجاده

مهندس عبدالرسول جوادی بالاجاده

مشاور عالی و عضو شورای سیاستگزاری

محمد رستگاری

محمد رستگاری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

خسرو سلجوقی

خسرو سلجوقی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

حسین احمدزاده

حسین احمدزاده

مشاور عالی علمی و عضو شورای ...

هاله بختیار

هاله بختیار

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

سعید محمدی

سعید محمدی

مشاور عالی نفت گاز پتروشیمی

طاوس عباسی

طاوس عباسی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

زهرا فرمانی

زهرا فرمانی

مشاور عالی و عضو شورای سیاستگزاری

دکتر محمد سعید اربابی

دکتر محمد سعید اربابی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

هاشم عباسیان

هاشم عباسیان

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

دکتر محمدحسین فراهانی

دکتر محمدحسین فراهانی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

هنگامه بختیار

هنگامه بختیار

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

اصغر نوری

اصغر نوری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

داوود میرزایی

داوود میرزایی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

مهدی دواتگری

مهدی دواتگری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

دکتر علی اصغر تباور

دکتر علی اصغر تباور

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی ...

دکتر وحید شریعتمداری

دکتر وحید شریعتمداری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

الهام ذوالفقاریان

الهام ذوالفقاریان

عضو شورای سیاستگزاری و هیات علمی ...

دکتر سید سجاد مروجی

دکتر سید سجاد مروجی

عضو شورای سیاستگزاری و هیات علمی ...

دکتر نادر جوادی فر

دکتر نادر جوادی فر

عضو شورای سیاستگزاری و هیات علمی

دکتر مهدی دواتگری

دکتر مهدی دواتگری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

فرنام لرستانی

فرنام لرستانی

دبیر کل بنیان

دکتر لاله افتخاری

دکتر لاله افتخاری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

محمد رستگاری

محمد رستگاری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

حسین احمدزاده

حسین احمدزاده

مشاور عالی علمی و عضو شورای ...

طاوس عباسی

طاوس عباسی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

دکتر وحید شریعتمداری

دکتر وحید شریعتمداری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

دکتر سید سجاد مروجی

دکتر سید سجاد مروجی

عضو شورای سیاستگزاری و هیات علمی ...

حسین احمدزاده

حسین احمدزاده

مشاور عالی علمی و عضو شورای ...

طاوس عباسی

طاوس عباسی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

مهدی دواتگری

مهدی دواتگری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

دکتر علی اصغر تباور

دکتر علی اصغر تباور

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی ...

دکتر وحید شریعتمداری

دکتر وحید شریعتمداری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

دکتر سید سجاد مروجی

دکتر سید سجاد مروجی

عضو شورای سیاستگزاری و هیات علمی ...

دکتر مهدی دواتگری

دکتر مهدی دواتگری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

فرنام لرستانی

فرنام لرستانی

دبیر کل بنیان

دکتر لاله افتخاری

دکتر لاله افتخاری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

مهندس عبدالرسول جوادی بالاجاده

مهندس عبدالرسول جوادی بالاجاده

مشاور عالی و عضو شورای سیاستگزاری

خسرو سلجوقی

خسرو سلجوقی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

سعید محمدی

سعید محمدی

مشاور عالی نفت گاز پتروشیمی

زهرا فرمانی

زهرا فرمانی

مشاور عالی و عضو شورای سیاستگزاری

حسین نعمتی

حسین نعمتی

مشاور عالی و عضو شورای سیاستگزاری

رامتین شهبازی

رامتین شهبازی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

داوود میرزایی

داوود میرزایی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

مهدی دواتگری

مهدی دواتگری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

دکتر علی اصغر تباور

دکتر علی اصغر تباور

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی ...

دکتر وحید شریعتمداری

دکتر وحید شریعتمداری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

دکتر سید سجاد مروجی

دکتر سید سجاد مروجی

عضو شورای سیاستگزاری و هیات علمی ...

دکتر حامد سلیمان زاده

دکتر حامد سلیمان زاده

عضو هیات علمی و مشاور عالی ...

دکتر مهدی دواتگری

دکتر مهدی دواتگری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

فرنام لرستانی

فرنام لرستانی

دبیر کل بنیان

محمد رستگاری

محمد رستگاری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

استاد مرتضی نداف

استاد مرتضی نداف

عضو شورای راهبردی و سرپرست خانه ...

اصغر نوری

اصغر نوری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

دکتر علی اصغر تباور

دکتر علی اصغر تباور

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی ...

مهندس عبدالرسول جوادی بالاجاده

مهندس عبدالرسول جوادی بالاجاده

مشاور عالی و عضو شورای سیاستگزاری

محمد رستگاری

محمد رستگاری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

خسرو سلجوقی

خسرو سلجوقی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

سعید محمدی

سعید محمدی

مشاور عالی نفت گاز پتروشیمی

طاوس عباسی

طاوس عباسی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

زهرا فرمانی

زهرا فرمانی

مشاور عالی و عضو شورای سیاستگزاری

دکتر محمد سعید اربابی

دکتر محمد سعید اربابی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

حسین نعمتی

حسین نعمتی

مشاور عالی و عضو شورای سیاستگزاری

استاد مرتضی نداف

استاد مرتضی نداف

عضو شورای راهبردی و سرپرست خانه ...

مهدی دواتگری

مهدی دواتگری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

دکتر علی اصغر تباور

دکتر علی اصغر تباور

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی ...

دکتر وحید شریعتمداری

دکتر وحید شریعتمداری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

الهام ذوالفقاریان

الهام ذوالفقاریان

عضو شورای سیاستگزاری و هیات علمی ...

دکتر سید سجاد مروجی

دکتر سید سجاد مروجی

عضو شورای سیاستگزاری و هیات علمی ...

دکتر نادر جوادی فر

دکتر نادر جوادی فر

عضو شورای سیاستگزاری و هیات علمی

حامد ایوبی

حامد ایوبی

مشاور آی تی بنیان

دکتر حامد سلیمان زاده

دکتر حامد سلیمان زاده

عضو هیات علمی و مشاور عالی ...

دکتر مهدی دواتگری

دکتر مهدی دواتگری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

فرنام لرستانی

فرنام لرستانی

دبیر کل بنیان

دکتر لاله افتخاری

دکتر لاله افتخاری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

مهندس عبدالرسول جوادی بالاجاده

مهندس عبدالرسول جوادی بالاجاده

مشاور عالی و عضو شورای سیاستگزاری

محمد رستگاری

محمد رستگاری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

خسرو سلجوقی

خسرو سلجوقی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

حسین احمدزاده

حسین احمدزاده

مشاور عالی علمی و عضو شورای ...

هاله بختیار

هاله بختیار

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

سعید محمدی

سعید محمدی

مشاور عالی نفت گاز پتروشیمی

طاوس عباسی

طاوس عباسی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

زهرا فرمانی

زهرا فرمانی

مشاور عالی و عضو شورای سیاستگزاری

دکتر محمد سعید اربابی

دکتر محمد سعید اربابی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

حسین نعمتی

حسین نعمتی

مشاور عالی و عضو شورای سیاستگزاری

هاشم عباسیان

هاشم عباسیان

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

استاد مرتضی نداف

استاد مرتضی نداف

عضو شورای راهبردی و سرپرست خانه ...

مریم محمدی

مریم محمدی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

دکتر محمدحسین فراهانی

دکتر محمدحسین فراهانی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

غلامرضا رضایی

غلامرضا رضایی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

علی علمی

علی علمی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

دکتر عباس مترجم

دکتر عباس مترجم

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

هنگامه بختیار

هنگامه بختیار

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

اصغر نوری

اصغر نوری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

رامتین شهبازی

رامتین شهبازی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

داوود میرزایی

داوود میرزایی

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

مهدی دواتگری

مهدی دواتگری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

دکتر علی اصغر تباور

دکتر علی اصغر تباور

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی ...

دکتر وحید شریعتمداری

دکتر وحید شریعتمداری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی

الهام ذوالفقاریان

الهام ذوالفقاریان

عضو شورای سیاستگزاری و هیات علمی ...

دکتر سید سجاد مروجی

دکتر سید سجاد مروجی

عضو شورای سیاستگزاری و هیات علمی ...

دکتر نادر جوادی فر

دکتر نادر جوادی فر

عضو شورای سیاستگزاری و هیات علمی

حامد ایوبی

حامد ایوبی

مشاور آی تی بنیان

دکتر حامد سلیمان زاده

دکتر حامد سلیمان زاده

عضو هیات علمی و مشاور عالی ...

دکتر مهدی دواتگری

دکتر مهدی دواتگری

عضو شورای سیاستگذاری و هیات علمی