ماموریتهای سازمانی و قواعد بین الملل

منشور اخلاقی و ماموریت های سازمانی

  • ما همکاران و اعضای بنیان ایده پردازان و فناوران ایران ، تلاش جهت ارتقاء سطح فناوری و فرهنگ نخبه پروری و تخصص گرایی را در دستور اهداف و مسیر زندگی و امور روزمره خود قرار داده ایم.
  • ما همگی احترام به حقوق نوآوران و اشاعه فرهنگ مالکیت فکری را سرلوحه امور خود قرار داده ایم.
  • ما اعتقاد داریم متخصصین ، مخترعین ، نوآوران و فناوران همگی حلقه های متصل و وابسته ای از زنجیره ی مقاومت اقتصادی می باشند و به منظور اجرایی شدن و انجام اقدامات عملی وابستگی و همبستگی میان دانش و صنعت را کلید موفقیت و بازوی اثر گزار احتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران می دانیم.
  • ما همکاران بنیان ایده پردازان و فناوران ایران ، ضمن تلاش جهت حصول جایگاه و مقام اول فناوری و نوآوری ایران در خاور میانه ، به تمامی قوانین شئونات اخلاقی و قوانین مالکیت فکری بنیان ایده پردازان و فناوران خاور میانه و سایر کشورهای دنیا احترام خواهیم گذاشت.
  • ما براین همتیم تا در آینده ای نزدیک اخلاق نوآوران و متخصصین و فناوران ، با الگو و اصالتی مشترک جامعه ی ما را فرا گیرد.
  • ما با همراهی یکایک شهروندان و هم میهنان کشور عزیزمان ، زمینه کشف استعداد ، هدایت و رشد کودکانمان را برای دستیابی به تخصص و فناوری آرمانی در فردایی نزدیک فراهم خواهیم آورد.

قواعد و روابط بین الملل

بر اساس تفاهم نامه های فی مابین مراکز علمی ، تحقیقاتی ، صنعتی  از یک سو و بنیان فناوران و ایده پردازان خاورمیانه از سوی دیگر ، همچنین پیرو عضویت هیات علمی و هیات اجرایی تعداد کثیری از نخبگان برجسته بین المللی ، اساتید و دانشمندان دانشگاههای معتبر بین المللی اروپا ، آسیا به منظور بهره گیری از ظرفیتهای بین المللی اندیشمندان ، ایده پردازان و نخبگان دنیا ، بنیان خاورمیانه در هر یک از کشورهای منطقه اقدام به فعالیتهای مشابه و راه اندازی مراکز ملی در هریک از کشورهای منطقه نموده است.

لذا در صورت همپوشانی منافع بین المللی و احقاق حقوق کشورهای مذکور و همچنین احترام  استیفای حقوق هر یک از مخترعین و ایده پردازان دنیا ، بر اساس شرایط بومی و منطقه ای خود ، مقرر گردید فعالیتهای ایشان با اختیارات تام در چارچوب قوانین بنیان فناوران و ایده پردازان خاور میانه مبتنی بر سیاستهای ملی هر کشور و بهره گیری از ظرفیتهای سازمانی و مردمی منطقه با مسئولیت مستقیم و اختیارات کامل توسط دبیرکل بنیان هر کشور انجام پذیرد.

بدیهی است جهت انجام و اجرای برنامه های بین المللی هماهنگی های لازم با بنیان خاورمیانه از الزامات امور می باشد.

افتخار کسب جایگاه ریاست ستاد علوم ، تحقیقات و فناوری های خاورمیانه توسط دبیرکل بنیان فناوران و ایده پردازان ایران ، بر شایستگی ها و توانمندی های سرمایه های علمی و اقتصادی ایران افزوده است.